Hình ảnh

Mt7:17 “Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.”