THỨ BA TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN

11/09/2018 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Lời Chúa

Lời Chúa: Lc 6,12-19
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
Suy niệm:
Chúa Giê-su trong đời sống thường nhật Ngài vẫn cầu nguyện. Ngài cầu nguyện mọi  nơi, mọi lúc. Ngài cầu nguyện khi bắt đầu công việc. Ngài cũng cầu nguyện tạ ơn khi xong công việc. Khi tuyển chọn các tông đồ, Ngài cũng cầu nguyện. Ngài cầu nguyện để xin ơn Chúa Cha ban cho Ngài biết chọn cho đúng người đúng việc. Cả trên cậy thập giá, Ngài cũng cầu nguyện. Cầu xin ơn tha tội cho kẻ hành hạ mình. Cầu nguyện trong tinh thần tạ ơn vì “mọi sự đã hoàn tất”.
Ước gì mỗi gia đình luôn biết cầu nguyện trước mọi khó khăn. Vì lời cầu nguyện là sợi dây chạm vào được sức mạnh của Chúa. Sức mạnh của Chúa giúp ta vượt thắng những trở ngại của cuộc sống và thay đổi chính mình. Chúa Giêsu vẫn nhắc cho những người được ơn chữa khỏi bệnh tật, khỏi quỉ ám: "Ðức tin của con đã cứu con." 
Ước gì chúng ta luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện, là nguồn mạch ơn thánh và sức mạnh, để chúng ta cùng lớn lên trong đức tin và chung sức mở mang nước Chúa. Amen