THỨ BẢY TUẦN XXI MÙA THƯỜNG NIÊN

01/09/2018 | Tác giả: Ẩn danh | Chuyên mục: Lời Chúa

Lời Chúa: Mt 25,14-30
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 21 Ông chủ nói với người ấy : "Khá lắm ! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !" 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây." 23 Ông chủ nói với người ấy : "Khá lắm ! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !" 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy !" 26 Ông chủ đáp : "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
Suy niệm:
Tương lai của mỗi người đều tùy thuộc vào cách sống của chúng ta. Sống có trách nhiệm. Sống có lý tưởng sẽ mở ra cho ta một tương lai tốt. Thế nên, đừng buông thả và dìm mình trong lười biếng và sa đọa. Hãy biết tận dụng hoàn cảnh và khả năng để thăng tiến bản thân.
Hôm nay, với dụ ngôn “các nén vàng”, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta chuẩn bị cho  “Ngày của Chúa”, bằng cách tỉnh thức và làm việc.
Thiên Chúa được ví như là một ông chủ, giao cho chúng ta là các tôi tớ. Những nén vàng: đó là thân thể, ý chí, là của cải, địa vị xã hội, là các quan hệ... nén vàng cũng là những những của cải thiêng liêng như ơn thánh tẩy, các bí tích, nền giáo dục... Trách nhiệm của người tôi tớ là quản lý tài sản và làm lời ra cho chủ. Chủ sẽ thưởng công cho chúng ta một gia tài vô giá trên quê trời khi chúng ta biết sống có trách nhiệm với sứ vụ được giao.